VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

admin05/10/2015 04:52 PM

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Vị trí, chức năng

1. Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp khoa học có thu, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Binh Dinh center for application of science and Technology progress.

Tên viết tắt theo tiếng Anh: BICASTEP.

Trụ sở đặt tại: Nhà số 386 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

2. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện chức năng lựa chọn và tổ chức ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào sản xuất và đời sống.

Nhiệm vụ

1. Tổ chức nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất và đời sống.

2. Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm, chuyển giao và nhân rộng các kết quả của các đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm.

3. Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện của địa phương.

4. Thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

5. Quản lý, lưu trữ và sưu tập nguồn gen phục vụ cho công tác nghiên cứu, chọn tạo, phục tráng và nhân nhanh giống cây - con bằng công nghệ sinh học, cung cấp thông tin và giữ bí mật dữ liệu về công nghệ và đảm bảo an toàn sinh học theo quy định của pháp luật;

6. Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc thực hiện các công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước.

7. Đào tạo, tập huấn kỹ thuật và tư vấn đầu tư về khoa học và công nghệ. Tư vấn áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến. Tư vấn về sở hữu trí tuệ, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, hàng hoá.

8. Kiểm toán năng lượng và xây dựng phương án sử dụng năng lượng tiết kiệm.

9. Lập dự án nghiên cứu về các lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. 

10. Tư vấn thiết kế kỹ thuật công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng, công trình khai thác nước ngầm, công trình cấp thoát nước, công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường.

11. Tổ chức các hoạt động tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, sản xuất kinh doanh, thương mại hoá các sản phẩm khoa học và công nghệ, các sản phẩm công nghệ sinh học; trao đổi và mua bán các sản phẩm để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội theo đúng pháp luật quy định. Được mở văn phòng, quầy hàng, cửa hàng bán, giới thiệu và trưng bày sản phẩm.

12. Thực hiện các hợp đồng tư vấn và dịch vụ khoa học và công nghệ phù hợp với quy định của pháp luật.

13. Hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Thực hiện hợp tác quốc tế liên quan đến lĩnh vực ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ.

14. Quản lý tổ chức, cán bộ, tài chính, tài sản...của Trung tâm theo quy định của Nhà nước và phân cấp của UBND tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao.

Quyền hạn

1. Được tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tiến hành hoạt động khoa học và công nghệ đã đăng ký, ký kết hợp đồng khoa học và công nghệ, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, được đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

2. Được tự chủ về tài chính, được chủ động bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, được chủ động sử dụng số biên chế do cấp có thẩm quyền giao, được thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo quy định của bộ Luật Lao động phù hợp với khối lượng công việc và khả năng tàI chính của Trung tâm.

3. Hợp tác, liên doanh, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân; góp vốn bằng tiền, tàI sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ để tiến hành hoạt động khoa học và công nghệ và hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

4. Tham mưu cho Sở Khoa học và Công nghệ để tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quy định liên quan đến hoạt động nghiên cứu triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ.

5. Tham mưu cho Sở Khoa học và Công nghệ để tham mưu cho UBND tỉnh về định hướng phát triển, xây dựng chương trình, mục tiêu nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ, công nghệ sinh học trong các lĩnh vực Nông nghiệp, Thủy sản, Y tế, Công nghiệp chế biến và Bảo vệ môI trường.

6. Các quyền khác theo quy định của pháp luật hiện hành.