• CHỐNG MỐI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

    CHỐNG MỐI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

    05/10/2015 05:14 PMChi tiết

    Mối là nhóm côn trùng chuyên dinh dưỡng trên các nguồn thức ăn có chứa Xenllulo. Chúng có những đặc điểm sau đây: Hàm của mối đi kiếm ăn là hàm nhai nghiền nên chúng có thể gặm được các lại gỗ cứng, chúng cũng có thể cắn phá được các vật liệu bằng plastic.