• GIỚI THIỆU KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG

    GIỚI THIỆU KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG

    05/10/2015 05:08 PMChi tiết

    Hoạt động công nghiệp là quá trình tương tác giữa dòng vào (năng lượng và chất như : nguyên liệu, nhân lực và năng lượng) và dòng ra (thành phẩm, các chất thải trong công nghiệp).