GIỚI THIỆU KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG

admin05/10/2015 05:08 PM

Hoạt động công nghiệp là quá trình tương tác giữa dòng vào (năng lượng và chất như : nguyên liệu, nhân lực và năng lượng) và dòng ra (thành phẩm, các chất thải trong công nghiệp).

Các dòng vào dòng ra có tính tương đồng cũng như đặc thù giữa các loại hình công nghiệp.Năng lượng, Nguyên liệu, Nhân lực đưa vào một phần chuyển vào trong bản thân sản phẩm. Một phần khác bị thải bỏ ra môi trường ở các dạng khác nhau.

Hình 1 – Hoạt động công nghiệp

Kiểm toán năng lượng là gì?

Kiểm toán năng lượng là quá trình đánh giá các hệ thống, thiết bị, công nghệ sử dụng năng lượng nhằm:

- Lượng hoá mức năng lượng tiêu thụ

- Chỉ ra các tồn tại trong vấn đề quản lý và sử dụng năng lượng

- Đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng

- Đánh giá về mặt lợi ích, chi phí của các giải pháp tiết kiệm năng lượng

Hình 2 – Mục đích của kiểm toán năng lượng

Lợi ích khi thực hiện kiểm toán năng lượng:

Các lợi ích chính có thể đem lại cho doanh nghiệp thông qua việc kiểm toán năng lượng như sau:

- Giảm chi phí năng lượng

- Nâng cao nhận thức cho nhân viên

- Xác định nguy cơ hiện tại và tiềm ẩn thông qua việc đánh giá chi tiết các hệ thống tiêu thụ năng lượng trong doanh nghiệp

Ngoài ra, tùy trường hợp mà các lợi ích khác có thể nhiều hay ít.

Các nội dung kiểm toán năng lượng:

• Kiểm toán năng lượng sơ bộ (còn gọi là KTNL thoáng qua):

- Xây dựng định hướng tổng thể Năng lượng và Chi phí

- Xác định cách NLđược sử dụng trong các khu vực

- Nhận dạng những điểm sử dụng NLchưa hợp lý

- Xác định các biện pháp TKNLđơn giản:

+ Quản lý nội vi tốt

+ Thay đổi nhỏ trong thói quen vận hành và bảo trì

•      Kiểm toán năng lượng chi tiết:

  1. Chuẩn bị thu thập dữ liệu chi tiết hơn (đòi hỏi các thiết bị đo lường chi tiết).
  2. Tập trung các mảng quan trọng.
  3. Dòng nguyên liệu và năng lượng
  4. Thói quen vận hành và bảo trì
  5. Chủng loại và công suất của các thiết bị tiêu thụ NL trọng điểm
  6. Thay đổi hoạt động theo thời gian,…
  7. Phân tích cách sử dụng NL và giới hạn phạm vi xem xét các biện pháp tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng NL.
  8. Phân tích lợi ích và chi phí cho các giải pháp khả thi về mặt kỹ thuật.
  9. Lập báo cáo chi tiết và gửi cho cấp lãnh đạo cao nhất.
  10. Thúc đẩy thực hiện các giải pháp TKNL đã được phân tích.

Tin cùng chuyên mục